Bridgestone logo
По-русски | Globālā saite | Sazināties ar mums | 
Bridgestone Baltics SIA

Garantijas politika


BRIDGESTONE VISPĀRĒJĀ GARANTIJAS POLITIKA EIROPAS1 VALSTĪS

1. Izplatītājiem/dīleriem/tirgotājiem, kas veic iegādes/iepirkumus tieši no mums (turpmāk – “ mūsu pircējs/klients” ), mēs garantējam, ka riepām, kamerām, vārpstiem un apstrādātām protektoru gumijām (PCT), uz kurām ir viena no Bridgestone preču zīmēm2 (turpmāk – Preces) un kuras mēs esam pārdevuši saviem pircējiem/klientiem, nav materiālu un ražošanas/apdares defektu. Mūsu garantijai, ko sniedzam saviem pircējiem, ir šādi nosacījumi.

2. Šajā garantijā nav iekļauti preču trūkumi, kurus radījusi jebkura no tālāk minētajām kategorijām:

a) Preces, kas nepareizi lietotas vai ekspluatētas (piemēram, neatbilstoši to parastajam lietojumam), ieskaitot, bez ierobežojuma: nepiemērotu piepūšanas spiedienu, pārslodzi, riepu/riteņu rotēšanu/nesaskaņotu griešanos, nepiemērota riteņa lietošanu, riepas ķēdes bojājumu, nepareizu lietošanu, nevērību vai riepu pārveidošanu.
b) Preces, kas nav pareizi uzturētas, ieskaitot, bez ierobežojuma: transporta līdzekļa ražotāja ieteiktās riepu rotācijas neievērošana, riteņu nepareiza savirze, nolietotas auto balstiekārtas sastāvdaļas, nepareiza riepu uzmontēšana vai nomontēšana, nesabalansēta riepu/riteņu montāža un gaisa izlaišana.
c) Preces, kas pēc piegādes mūsu pircējam/klientam ir neatbilstoši glabātas, pretrunā Bridgestone mājas lapā publicētājām E.T.R.T.O.’s uzglabāšanas rekomendācijām, kā publicēts Bridgestone mājas lapā vai ar kurām var citādi iepazīties www.etrto.org vai Bridgestone, sazinoties ar jūsu vietējo Bridgestone pārdošanas sabiedrību. Piemēram, ja preces nav glabātas, sargājot tās no saules un stipras mākslīgās gaismas, sliktiem laika apstākļiem vai nesavietojamām precēm.


d) Preces, kas lietotas ilgāk par to lietošanas laiku, tas ir, līdz brīdim, kad ir redzamas nolietojuma pazīmes.
e) Preces, kas tikušas izlabotas, kurām nomainīts protektors, kas ir atgūtas, pārgropētas vai atjaunotas.
f) Preces bez pietiekamas defekta veida izskaidrojuma informācijas.
g) Preces, kas tikušas bojātas autoceļu bīstamības dēļ, ieskaitot, bez ierobežojuma: riepas plīsumu, griezumu, saplīšanu sadursmes/trieciena rezultātā, akmens ieurbšanos, sasitumu, izliekumu, izcilni u.c.h) Preces, kas cietušas no bojātām bremzēm vai amortizatoriem, eļļas vai ķīmisko vielu iedarbības, uguns vai cita ārēja karstuma, ūdens vai citiem materiāliem, riepu ķēžu lietošanas, avārijas vai sadursmes, mehāniska bojājuma vai ar nodomu izdarīta bojājuma vai nepareizas lietošanas, vai kāda cita faktora dēļ, kas radījis Preces bojājumu un kas nav saistīts ar dizainu, materiālu, apdari vai ražošanas procesu.
i) Preces, kas lietotas ātruma sacīkstēm vai citām sacensībām, vai lietotas bezceļa apvidū, ja tās nav izstrādātas/paredzētas šādai lietošanai.
j) Preces, kas nopirktas kā lietotas preces, vai kuras nopirktas un parasti tiek lietotas ārpus Eiropas.
k) Preces, kas lietotas kā oriģināls aprīkojums jauniem transporta līdzekļiem un uz kurām attiecas atsevišķa transporta līdzekļa ražotāja garantija (skatiet sava transporta līdzekļa garantijas/lietošanas pamācību).


l) Preces, kam ir kāds cits bojājums, ko radījusi/-is mūsu pircēja/klienta vai gala patērētāja/lietotāja neatbilstoša darbība vai pārkāpums.

3. Mūsu pircējs/klients, pamatojoties uz šo garantiju politiku, var iesniegt prasības piecu gadu laikā pēc ražošanas datuma ar nosacījumu, ka:
(i) Preces gala lietotājs/gala pircējs/klients ir nopircis to ne vēlāk kā divus gadus pēc mūsu pārdošanas mūsu/savam pircējam, un
(ii) Mūsu pircējs paziņo mums par defektu 30 dienu laikā pēc tā atklāšanas.
Uz vēlāk iesniegtajām prasībām šī garantijas politika neattiecas.

4. Ja vien piemērojamie vietējie tiesību akti skaidri neparedz citādi, ja mēs piekrītam mūsu klienta garantijas prasībai, mēs pēc saviem ieskatiem piedāvāsim vienu no tālāk minētajiem īpašajiem korektīvajiem pasākumiem:
- Preces bojātās daļas salabošana, ieskaitot nepieciešamo darba spēku un pakalpojumus, kas nepieciešami Preces labošanai;
- Aizvietošanu ar tāda paša veida preci kā bojātā Prece;
- Samērīgs sākotnēji samaksātās attiecīgās Preces cenas samazinājums, ņemot vērā:
(i) Riepām – oriģinālais riepas rievojuma biezums un tās atlikušas riepas rievojuma/protektora dziļums defekta paziņošanas brīdī mums;
(ii) Jaunām PCT* un PCT, kas iestrādātas pabeigtās riepās, bojāto materiālu kilogrami vai metri, pabeigtām riepām ņemot vērā kopējo vidējo šajās riepās izmantoto PCT svaru, kas tiek lietots šādās riepās;
(iii) Citām Precēm - nolietojumu, kas Preces gala lietotājam/gala pircējam/klientam bija laikā, kad Prece/-es tika viņam piegādāta/-as.

Prasītāja sūdzība tiks izskatīta 30 dienu laikā pēc sūdzības par Preci iesniegšanas vai apstākļu, kas norādīti zemāk (i) - (iii) punktos, gadījumā.

Preces, par kurām radušās sūdzības, par mūsu pircēja/klienta līdzekļiem, jānogādā uz Bridgestone norādītu pretenziju centru, prasības atzīšanas gadījumā tiks atlīdzināti tiks atlīdzināti, pamatojoties uz saņemto rēķinu, bet ne vairāk kā 25 EUR apjomā, saskaņā ar iepriekšēju Bridgestone cita veida apstiprinājumu. Gadījumā, ja piegādes izmaksa pārsniegs 25 EUR, mūsu pircējs/klients par iepriekš informēs Bridgestone, tad Bridgestone lems:

(i) vai apstiprināt izmaksas, kas pārsniedz 30 EUR, vai

(ii) par iespēju pārbaudīt riepu mūsu pircēja/klienta telpās, vai


(iii) par iespēju noteikt garantiju bez riepas fiziskas pārbaudes, piemēram, pamatojoties uz fotogrāfijām, utt.;
Garantijas prasības noraidīšanas gadījumā mūsu pircējam/klientam 10 darba dienu laikā par saviem līdzekļiem jāatgriež riepa, pēc 10 darba dienām Bridgestone var nodot riepas atkritumos.
Mūsu pārstāvji vai mūsu pilnvarotās personas pieņems galīgo lēmumu par to, vai Precei ir vai nav defektu, un vai šādi defekti ir vai nav radušies materiālu vai darba izpildījuma dēļ.
Bridgestone nekādā gadījumā nebūs atbildīga par kādu nejaušu vai netiešu bojājumu vai zaudējumu, kas radies Preces lietošanas vai kāda tieša vai netieša garantijas pārkāpuma dēļ.

5. Ar šo mēs apliecinām, ka mēs nodrošinām garantiju tikai mūsu pircējam/klientam, t.i., izplatītājiem/dīleriem/tirgotājiem, kas sava biznesa ietvaros pērk Preces tieši no mums mazumtirdzniecības nolūkā, un vienīgi saistībā ar Precēm, kas pirktas šādā veidā. Tiesības, kas izriet no šīs garantijas, nevar nodot trešajām pusēm, - mums nav pienākuma sniegt garantijas pakalpojumu šādām trešajām pusēm. Piektā paragrāfa noteikumi neietekmēs patērētāju tiesības iesniegt prasību, pamatojoties uz vispārpieņemto piemērojamo likumu.

6. Šī tiešā, ierobežotā, līgumiskā garantija ir noteikta visu citu - tiešo vai netiešo garantiju, ieskaitot jebkuras netiešās pārdošanas spēju garantijas un piemērotības noteiktam mērķim - vietā.
7. Šai garantiju politikai ir piemērojami tās valsts tiesību akti, kurā mēs pārdevām Preces savam pircējam/klientam.
8. Šī garantiju politika attiecas uz pārdošanu, kas veikta mūsu pircējam/klientam un tā var tikt grozīta jebkurā laikā nākotnē veicamai pārdošanai un ar jebkādiem saziņas līdzekļiem, ieskaitot paziņojuma publicēšanu mūsu mājas lapas attiecīgās valsts domēnā. Šī garantiju politika aizstāj jebkuru iepriekš izdotu garantiju politiku.


Šī garantiju politika neliedz patērētājiem iesniegt garantijas prasības mūsu pircējiem, pamatojoties uz vietējiem tiesību aktiem. Šajā gadījumā ir piemērojami 5.nodaļas noteikumi.